Image

Year 6 Christmas Rhyme

Year 6 Christmas Rhyme

shèng dàn jié, shèngdànshù,
圣诞节,圣诞树,
shèng dàn lǎorén, shèngdàn lǐwù
圣诞老人,圣诞礼物,
mǎi xīn yī, mǎi xīn xié,
买新衣,买新鞋,
wǒ xǐ huan shèngdàn jié!
我喜欢圣诞节!
wǒ xǐ huan shèng dàn jié!
我喜欢圣诞节!