Year 3 Presenting yourself

你好 nǐ hǎo

你好吗 nǐ hǎo ma?

我很好,谢谢 wǒ hěn hǎo,xiè xiè

你好吗 nǐ hǎo ma?

我不 好, wǒ bù hǎo

你叫什么? nǐ jiào shénme?

我叫…。wǒ jiào….你呢?nǐ ne?

我叫…。wǒ jiào

你几岁?nǐ jǐ suì?

我七岁 Wŏ qī suì.

我喜欢 Wŏ xĭhuan

我不喜欢 Wŏ bù xĭhuan

再见 zài jiàn